تجهیزات پارکینگی
۰۶
مهر

تجهیزات پارکینگی

 تجهیزات پارکینگی پارک کردن عمل متوقف کردن و غیرفعال کردن وسیله نقلیه و ترک آن بدون استفاده است. پارکینگ در یک یا هر دو طرف یک جاده غالباً مجاز...

ادامه مطلب