سرعت کاه
08
مهر

سرعت گیر ترافیکی – جاده ای

سرعت کاه چیست و چه تفاوتی با سرعتگیر دارد؟

روزاﻧﻪ ﺷﺎهد ﺣﻮادث دﻟﺨﺮشی ﻧﺎشی از ﺗﺼﺎدﻓﺎت درون ﺟﺎده ای هستیم ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﺻلی آن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی وﺳﺎیل ﻧﻘﻠﯿﻪ ای اﺳﺖ. ﻛﻪ واﻗﻌﺎ  ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺳﺎﻛﻨﯿﻦ هر ﻧﻘﻄﻪ در هر ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا جهت مهار کردن سرعت بالای آنها و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار ﻧﺎشی از اﻳﻦ ﺳرعت ﻣﺨصوﺻا در ورودی های اﺻلی شهر ﻛﻪ می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ از kmh 90  ﺑﻪ ۵۰ kmh  ﺗﻘﻠﯿﻞ یاﺑﺪ. ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﺎشی از اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺎدث ﮔﺮدد ضایعات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ برسد.

ﭘﺲ ﺑﺎیستی ﺑﺘﻮان ﺑﺮﺧﻮردها را ﻛﻨﺘﺮل و تقریبا مهار ﻛﺮد. ﺑﺮای ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﻳﻦ مهم  می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭼﺎره ای اﻧﺪﻳﺸﯿﺪ ﻛﻪ راه ﭼﺎره ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪه زﻳﺎدی از راﻧﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رﻋﺎﻳﺖ نمی ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺪود اﻓﺮادی ﻣﻠﺰم ﺧﻮاھند ﺑﻮد.

ﻻﺟﺮم ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﺪﺧﻞ ورودی شهر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺎنعی جهت اﻳﻦ اﻣﺮ ﻃﺮاحی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ( سرعت کاه ) ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت فنی ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ( سرعت کاه ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ ﻃﺮاحی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺎت ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎزه ای ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﺐ ورودی  ثابت و ﺷﯿﺐ ﺧﺮوجی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ها ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮد ﺑﻪ ھﺪف اصلی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮسی ﭘﯿﺪا ﻛﻨﯿﻢ.

در مقاله سرعت گیر چیست؟ به صورت کامل به تعریف سرعت گیر ، مزایا و معایب نصب سرعت گیر و همچنین انواع سرعت گیرها از نظر جنس و طراحی پرداختیم.

در این مطلب سعی داریم سرعت کاه ( Speed bump )  و تفاوت آن با سرعت گیر ( Speed dump ) را شرح دهیم.

سرعت گیر ( Speed dump ):

سرعت گیر اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ است. ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای ﻣﻮﺟﻮد ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ۷ تا ۱۰ سانتی متر (۳ تا ۴ اینچ) حداکثر طول آن ۳۰ سانتی متر  وﻋﺮض آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺮض ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ .

اﺳﺘﻔﺎده از سرعت گیر در اﻣﺎﮐﻨﯽ توصیه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ از ۱۵ کیلومتر ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ . پارکینگ ها یا مراکز خرید ﺑﻪ ﻋﻨﻮان بهترین اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ می باشد.  ﻧﺼﺐ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﻌﺎﺑﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ هستند ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ نقلیه میشود.

سرعت کاه ( Speed bump ) :

از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺮﻋﺘﮕﯿﺮ ﻣﻼﯾﻢ ( Gentle bump ) ﻧﯿﺰ ﯾﺎد میکنند. ارﺗﻔﺎع ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎه ۷ تا ۱۰ سانتی متر می رسد، ﻋﺮض آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ و ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺎبین ۳٫۵ تا ۴٫۲ متر دارد. طول سرعت کاه ممکن است به ۶٫۷ متر نیز برسد، در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ آن Speed Table نیز میگویند.

اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از سرعت کاه (نه سرعت گیر) در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و همچنین ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ اﺗﻮﺑﻮس , آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و اﺗﻮمبیل های اورژاﻧﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر آنها نباید از ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر تجاوز کند.

برخلاف سرعت گیر، سرعت کاه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮی ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ فاصله ﻣﻌﯿﻦ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺼﺐ میﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از هر سرعت کاه ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

 

  وﺳﻌﺖ ﮐﺎرﺑﺮی سرعت کاه 

 در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺑﺰار در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺼﺐ سرعت گیر در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از پارکینگ ها ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﺮﻋﺘﮑﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺧﺎص ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

ﺳﺮﻋﺘﮑﺎه در ﺑﺮﺧﯽ شهرها ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار میگرد و در ﺑﻌﻀﯽ شهرهای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده نمی شود یا از دید شهرداری ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﺼﺐ آنها ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و ﺧﻮد ﺳﺮﻋﺘﮑﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  • – در همین ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و همچنین ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و  ﻧﺼﺐ ﺧﻮد سرعت کاه ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ آورده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻮﻟﯽ از سرعت کاه اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
  • – ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪهد سرعت کاه در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺧﺎص ﻣﺜﻞ خیابانهایی ﮐﻪ در آنها ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد دارد، ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد سرعت کاه را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در شهرهایی ﮐﻪ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ سرعت کاه ﻧﺪارﻧﺪ،  محله ها و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺗﻌﺪادﺷﺎن هم زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار مجهز ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .

ﺳﺮﻋﺘﮑﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد شاهد آن هستیم ﻣﻌﻤﻮل و ﭘﺮ استفاده نیست.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ مهمترین ﻋﯿﺐ وارده ﺑﻪ ﺳﺮعت کاه ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار در ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن ﺳﺮوﯾﺲ دهی ارگان های ﺳﺮوﯾﺲ رﺳﺎن ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﻓﻮت در اﺛﺮ دﯾﺮ رﺳﯿﺪن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﯾﺎ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ به دلیل وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺜﻞ سرعت کاه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ.

       ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ سرعت کاه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ استفاده از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﺛﺮی ﻣﺜﺒﺖ دارد و در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ شهروندان ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.